താങ്കൾ പഴയ സുന്നി മൻസിൽ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് .

Your Version : 9.5

Latest Version : 9.6

Updated on: 06 June 2020

Click To UPDATE

📲 (V 9.6) Sunni Manzil Released 📲

Version Code : 9.6
Last Update :- 5 June 2020

🚩 New Features

🔰 Important Surah Added
🔰 Online Articles
🔰 Haddad Updated
🔰 Help Videos Updated
🔰 Quran PDF ERROR Fixed
🔰 Optimized Search Engine
🔰 Add To Favourite Option
🔰 Tutorial Videos
🔰 Video & Audio Library
🔰 Thajweed Added
🔰 Counter Added
🔰 Quran(Large font) Added
🔰 Online Library
🔰 Tutorial Videos
🔰 Video & Audio Library
🔰 Thajweed Added
🔰 Counter Added
🔰 Quran(Large font) Added

നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ അനിവാര്യമായ ദിക്റുകളും ദുആകളും മറ്റും സമാഹരിച്ച സുന്നി മൻസിൽ App ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക . 🔹🔸🔹🔸

🛑 NB : App താഴെയുള്ള ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം “UPDATE “ചെയ്യുക. App Uninstall ചെയ്ത് വീണ്ടും Install ചെയ്യുന്ന പക്ഷം Counter എണ്ണങ്ങൾ നഷ്‌ടപ്പെടുന്നതാണ്.നഷ്‌ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ എണ്ണങ്ങൾ /Favourites Screenshot എടുത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് .
.
🛑 Download Links 🛑

🔰 Sunni Manzil ( Malayalam )

📲 Play Store : https://sunnimanzil.shortcm.li/app
📲Iphone : apple.co/2ZRhDbO

👇👇👇
‼ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ വിവരം അറിയിക്കുമല്ലോ