• ഇന്റർനെറ്റിന്റെ തോത് അനുസരിച്ച് ഓഡിയോ കേൾക്കാൻ സമയമെടുക്കുന്നതാണ്  
• ഓഡിയോ മുഴുവനും ലോഡ് ആയാൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് ആക്കാവുന്നതാണ്

ആരംഭ പൂവായ( (കുണ്ടൂര്‍ ഉസ്താദ്‌) kundoor kundur aramba aaarampa Aramba Poovaya(Kundoor)
ആദി അവ്വൽ aadi adi awwal
അശ്റഖ ബൈത്ത് asraqa ashraka asharakha Ashraqa Baith
അഹ്ളമു സ്വലാത്ത് azamu Ahlamu Swalath
ബുര്‍ദ burda burta bhurda qaseeda
മന്‍ഖൂസ് മൌലിദ് mankhoos Manqoos Maulid
സലാം ബൈത്ത് Salam Baith
ത്വലഅല്‍ ബദര്‍ Thala-al Badru thala al badru thala
തവസ്സുല്‍ ബൈത്ത് (എല്ലാ ഗുണങ്ങൾ നേടുവാൻ )

തവസ്സുല്‍ ബൈത്ത് Thawassul Baith ella gunangal kundoor usthad
ഖസീദ അല്ലഫൽ അലിഫ് allafal alifu alafal
ഖസീദ മുഹമ്മദിയ്യ ഖസീദ മുഹമ്മദിയ്യ Qaseeda Muhammadiyya
യാ അക്റമ yaa akrama Ya Akrama
اَلصُّبْحُ بَدَى assubhu bada asubuhu
അസ്മാഉല്‍ ഹുസ്ന asmahul Asmaul Husna
ബദരിയ്യ മൻഖൂസിയ്യ majlisunnor majlisnoor skssf ek
ഹദ്ദാദ്‌ haddad hadad
മഹ്ലറത്തുല്‍ ബദ്രിയ്യ mahlrathul Mahlarathul Badriyyath
മുഹിയദ്ദീന്‍ മാല Muhyiddeen Maala
മജ്‌ലിസുന്നൂർ majlisunnor majlisnoor skssf ek
നഫീസത്ത്‌ മാല nafesath Nafeesath Maala
ബദരിയ്യ മൻഖൂസിയ്യ Badriyat Badariyyath Mankhosiyya