• ഇന്റർനെറ്റിന്റെ തോത് അനുസരിച്ച് ഓഡിയോ കേൾക്കാൻ സമയമെടുക്കുന്നതാണ്  
• ഓഡിയോ മുഴുവനും ലോഡ് ആയാൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് ആക്കാവുന്നതാണ്

Mishari Rashid al-`Afasy
Abdur-Rahman as-Sudais
Sa`ud ash-Shuraym
Saad al-GhamdiCredit: Quranicaudio.com
Audios of this webpage are using without violating copyright conditions