• ഇന്റർനെറ്റിന്റെ തോത് അനുസരിച്ച് ഓഡിയോ കേൾക്കാൻ സമയമെടുക്കുന്നതാണ്  
• ഓഡിയോ മുഴുവനും ലോഡ് ആയാൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് ആക്കാവുന്നതാണ്


الفاتحة al fatiha fathia
البقرة al bqara bakara
آلعمران alaimran imran alimran
النساء al nisa
المائدة al maida
الأنعام al an’am
الأعراف al araf
الأنفال al anfal
التوبة al thawbah thavbah
يونس yoonus
هود hood
يوسف yusuf
الرعد al rad
ابراهيم ibrahim
الحجر al hajar
النحل al nahl
الإسراء al isra
الكهف al kahf
مريم maryam
طه thwaha
الأنبياء al anbiya
الحج al hajj
المؤمنون al muaminoon
النور noor
الفرقان al furqan
الشعراء al shuara
النمل al naml
القصص al kasas qasas
العنكبوت al ankabooth enkabooth
الروم al room
لقمان al lukman
السجدة al sajada
الأحزاب al ahzab
سبأ saba
فاطر fatir
يس yaseen yasin
الصافات swafath
ص
الزمر zumar
غافر ghafir
فصلت fussilath
الشورى
الزخرف
الدخان dukhan dukan
الجاثية j
الأحقاف ahqaf ahkaf
محمد muhmmed mohammed
الفتح fathah
الحجرات hujrath hujarath
ق qaaf kaaf khaaf
الذاريت zarriyyath
الطور thoor thur
النجم najm
القمر khamar qamar
الواقعة vakhiya vaqiya
الرحمن rahman arrahman
الحديد hadeed hadid
المجادلة mujadala mujaadala
الحشر hashr al hashru
الممتحنة mumthahana
الصف swaff saff saaffu
الجمعة jumua
المنافقون munafikhoon munafiqoon
التغابن thagabun thakhabun
الطلاق thwalakh talaq thalaq
التحريم thahreem tahreem
الملك mulk thabaraka tabaraka
القلم khalam qalm khalm
الحاقة alhakha alhakha hakha
المعارج magarij magharij makharij
نوح nooh nuh
الجن jinnu jin
المزمل muzammil musamil musammil
المدثر mudassir mudasir
القيامة qiyama khiyama
الانسان insan
المرسلات mursalath
النبإ naba
النازعات nasigaath nasiyath
عبس abasa gabasa
التكوير
الإنفطار thakveeru thakveer
المطففين muthafifeen muthwaffi
الإنشقاق inshikhaq inshiqaq
البروج burooj borooj
الطارق thariq thwarikh
الأعلى agla sabbihisma sabbihizma
الغاشية hal thaka gashiya ghasia
الفجر fajr fajar fajru
البلد balad bhalad
الشمس shams ashams al shams
الليل layl
الضحى valluha allhuha luha
الشرح alam nashrah sharh
التين vaththeeni theen
العلق iqra ikra alaq
القدر inna ansalnahu khadr lailathul khadr
البينة bayyina lam yakuni lamyakuni
الزلزلة inna anzalnahu zalzala
العاديات val aadiyathi adiyathi athiyathi
القارعة kharia alqaria qaria
التكاثر thakasur
العصر asar
الهمزة humaza humasa
الفيل feel
قريش quraysh
الماعون khuraysh
الكوثر kavsar kousar
الكافرون ;aafirun
النصر nasr
المسد masad
الإخلاص ikhlas
الفلق falak
الناس naas