ദൈവാസ്തിക്യവും ശാസ്ത്രവും 16 : ഭൗതികശാസ്ത്രത്തെ നിരാകരിക്കുന്ന ഭൗതികവാദം

ജോൺസ് ഹോപ്കിൻസ് സർവകലാശാലയിലെ ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞൻ റിച്ചാർഡ് കോൺ ഹെന്റിയുടെ Mental Universe എന്ന ലേഖനത്തിൽ ഐസക് ന്യൂട്ടണെ ഉദ്ധരിച്ചു പറയുന്നതു പോലെ നിരീശ്വരവാദത്തിന്റെ ആത്യന്തിക കാരണം, ‘ശരീരം പൂർണവും സമ്പൂർണ്ണവും സ്വതന്ത്രവുമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്’ എന്ന ധാരണയാണ്. ഭൗതിക വസ്‌തുക്കൾ “സ്വയം സമ്പൂർണ്ണവും ആത്യന്തികവുമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം” (a complete, absolute independent reality in …

ദൈവാസ്തിക്യവും ശാസ്ത്രവും: 15 നിരീശ്വരമതത്തെ ഭൗതികശാസ്ത്രം വിചാരണ ചെയ്യുന്നു

If we need an atheist for a debate, we go to the philosophy department. The physics department isn’t much use – “ഒരു നിരീശ്വരവാദിയെ സംവാദത്തിനു കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്കു ഫിലോസഫി വിഭാഗത്തിലേക്കു പോകാം. ഫിസിക്സ് വിഭാഗം കൊണ്ടു വലിയ ഉപകാരമില്ല.” ഗണിതശാസ്ത്ര ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ ഹൈൻ‌മാൻ പുരസ്കാരം നേടിയ റോബർട്ട് …

ദൈവാസ്തിക്യവും ശാസ്ത്രവും: 14 ഭൗതികവാദവും അതിശാസ്ത്രവാദവും : നിരീശ്വരമതത്തിന്റെ വിശ്വാസമുഖങ്ങൾ

സയന്റിഫിക് അമേരിക്കൻ മാഗസിനിന്റെ 1996 ഒക്ടോബർ ലക്കത്തിൽ ജോൺ എൽ കാസ്റ്റിയുടെ ഒരു ലേഖനമുണ്ട്: Confronting Science’s Logical Limits – ശാസ്ത്രത്തിന്റെ യുക്തിപരമായ പരിമിതികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് തലവാചകം. അതിൽ നിന്നു വായിക്കാം: It has been estimated that a supercomputer applying plausible rules for protein folding would need …

ദൈവാസ്തിക്യവും ശാസ്ത്രവും:13 ശാസ്ത്രമല്ല, അതിശാസ്ത്രവാദമാണ് നാസ്തികം

“വിഡ്ഢിയാകാൻ രണ്ട് വഴികളുണ്ട്. ഒന്ന് സത്യമല്ലാത്തത് വിശ്വസിക്കുക; മറ്റൊന്ന് സത്യം വിശ്വസിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുക.” ആദ്യത്തെ അസ്തിത്വവാദി തത്ത്വചിന്തകനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന സോറൻ കീർ‌ക്കെഗാഡ് (1813-1855) പറഞ്ഞ പ്രശസ്തമായ ഒരു വാചകമാണിത്. വ്യക്തമായ തെളിവുകളെ അവഗണിക്കുവാൻ വിജ്ഞരായ നാസ്തികർക്കു സാധിക്കുന്നതെങ്ങനെ എന്നു ചിന്തിക്കുമ്പോഴെല്ലാം എനിക്കിതാണ് ഓർമ വരാറുള്ളത്. ഈയിടെയായി നാസ്തിക ചിന്ത തലക്കു പിടിച്ചവരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് …

ദൈവാസ്തിക്യവും ശാസ്ത്രവും : 12 ജീവന്റെ ഭാഷയും ദൈവത്തിന്റെ അനിവാര്യ ഉൺമയും

ജനിതക കോഡ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യഭാഷ പോലെയാണ് എന്ന കാര്യം നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് ഏറ്റവും അരോചകമായ സത്യമാണ്. ഇതൊരു രൂപകം അല്ലെങ്കിൽ ഉപമ മാത്രമാണ് എന്നു പറയാനാണ് അവർക്കിഷ്ടം! എന്നാൽ, പെറി മാർഷൽ തന്റെ Evolution 2.0 എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതു പോലെ, ജനിതക ഭാഷയെ ജീവജാലങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക ലെൻസായിട്ടു കാണുന്ന ഒരു പഠനശാഖ …