ഇമാം അബൂഹനീഫയും നിരീശ്വരവാദികളും

കുറച്ചു നിരീശ്വരവാദികൾ ഇമാമുൽ അഅ’ളം അബൂഹനീഫ (റ)വിനെ കാണാൻ വന്നു. അവരുടെ ചോദ്യം: “നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഏത് വർഷമാണ് ഉണ്ടായത്?”അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: “ചരിത്രവും സമയവും രൂപപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പേ അവനുണ്ട്. അവന്റെ ഉൺമക്ക് ആരംഭമില്ല”.തുടർന്നദ്ദേഹം ചോദിച്ചു: “നാലിനു മുമ്പെത്ര?”          “മൂന്ന് “          “മൂന്നിനു മുമ്പോ?”    …