മയ്യിത്ത് നിസ്കാരം mayyith niskaram mayith
Date : 15-Apr-20
Length :
Category : മയ്യിത്ത്
 
മയ്യിത്ത് പരിപാലനം, അറിയേണ്ടതെല്ലാം 1 mayyith paripalanam mayith
Date : 15-Apr-20
Length :
Category : മയ്യിത്ത്
 
മയ്യിത്ത് പരിപാലനം, അറിയേണ്ടതെല്ലാം 2
Date : 15-Apr-20
Length :
Category : മയ്യിത്ത്
 
മയ്യിത്ത് കുളിപ്പിക്കലും കഫൻ ചെയ്യലും mayyith kulippikkalum kafan cheyyalum qafan
Date : 15-Apr-20
Length :
Category : മയ്യിത്ത്
 
കുളി നിർബന്ധമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ kuli nirbandam kuli nirbhanda
Date : 15-Apr-20
Length :
Category : കുളി
 
കുളി യുടെ രൂപം എങ്ങിനെ kuliyude roopam kuliyude rupam
Date : 15-Apr-20
Length :
Category : കുളി
 
കുളി ചില സംശയങ്ങൾ kuli doubts samshayangal
Date : 15-Apr-20
Length :
Category : കുളി
 
ജനാബത്ത് കുളി ,ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ 
Date : 15-Apr-20
Length :
Category : കുളി
 
തയമ്മും എങ്ങെനെ ? thayammum
Date : 15-Apr-20
Length :
Category : തയമ്മും
 
കാലിന് പ്ലാസ്റ്ററിട്ട വ്യക്തി വുളു ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ? kalin plaster leg plaster muriv
Date : 15-Apr-20
Length :
Category : തയമ്മും
 
കൈ ഓടിഞ്ഞവർ തയമ്മും ചെയ്യേണ്ട രൂപം hand break kai odinjal pottiyaal
Date : 15-Apr-20
Length :
Category : തയമ്മും
 
കയ്യില്‍ മുറിവ് ഉണ്ടായാല്‍ തയമ്മം ചെയ്യല്‍ എങ്ങിനെ? kayyil muriv wound thayamum plaster hand
Date : 15-Apr-20
Length :
Category : തയമ്മും
 
ഖുഫ്ഫ തടവൽ quffa kufaa kuffa
Date : 15-Apr-20
Length :
Category : മറ്റുള്ളവ
 
നോമ്പ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ nomb ramalan nomp swam
Date : 15-Apr-20
Length :
Category : നോമ്പ്