ഫയൽ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാൻ

• Copy Link എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം Chrome ൽ Site Address ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് Paste ചെയ്ത "OK" കൊടുക്കുക
• ഡൌൺലോഡ് ചെയ്ത ഫയൽ ലഭിക്കാൻ Go to File Manager -> Phone Storage -> Downloads